Privacy Policy

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Eclarion. We geloven in de kracht van eenvoud en duidelijkheid. Daarom zijn onze voorwaarden kort en bondig. Heb je er vragen over? Stel ze ons gerust via de chat of stuur een bericht via ons contactformulier.

Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden ‘je’ of ‘jouw’ leest, bedoelen we je als opdrachtgever van Eclarion of als gebruiker van ons platform.

Lees je ‘onze’, of ‘we’ dan bedoelen we Eclarion B.V. ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 62087282 gevestigd aan de Nieuwstad 70 C, 6811BM te Arnhem.

Wanneer gelden deze voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die je met Eclarion sluit, als je gebruik maakt van Eclarion of de API van Eclarion.

Je kan online een account aanmaken. Als je dit doet ga je akkoord met onze voorwaarden. Zo komt de overeenkomst voor het gebruik van Eclarion tot stand.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Welke tarieven gelden er?

Op onze website lees je wat er in een pakket zit en welke prijs je daarvoor betaalt.

Als je een proefaccount aanmaakt, dan kan je Eclarion een bepaalde periode kosteloos gebruiken en alle functionaliteiten uitproberen. Na die periode kan je jouw abonnement activeren en ontstaat er een betaalverplichting.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Hoe werkt de betaling?

Na afloop van de proefperiode vragen we je om jouw betaalgegevens en toestemming voor het incasseren van je maandbedrag per SEPA-incasso of creditcard. Je ontvangt voordat we incasseren altijd de factuur van ons.

Als je per bankoverschrijving wilt betalen, dan ontvang je een jaarfactuur.

De betalingstermijn van onze facturen is 15 dagen.

Wat gebeurt er als je te laat betaalt?

Kunnen wij een factuurbedrag niet incasseren of storneer je onterecht een betaling, dan kan het zijn dat we administratiekosten in rekening bij je brengen. Zorg om dat te voorkomen dat je betaalgegevens altijd kloppen en dat er voldoende saldo op jouw rekening staat.

Betaal je te laat? Dan kunnen we daarnaast de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Ook behouden we ons het recht voor om na het aankondigen hiervoor (ingebrekestelling) de overeenkomst te ontbinden of bepaalde functionaliteiten te blokkeren totdat je betaald hebt.

Hoe gaan we om met prijswijzigingen?

Het kan zijn dat we de pakketten in de toekomst wijzigen of dat we extra functionaliteiten aanbieden waarvoor een andere prijs geldt.

Als we de prijzen wijzigen, dan laten we je dit uiterlijk 3 maanden van tevoren weten. Ben je het niet eens met de prijswijziging? Dan kan je de overeenkomst opzeggen. Als je Eclarion na de prijswijziging blijft gebruiken ga je akkoord met de prijswijziging.

Als je op basis van een jaarfactuur betaalt, dan kan het zijn dat we het extra bedrag van de prijswijziging op basis van nacalculatie aan je doorberekenen.

Welke opzegtermijn geldt er?

Het is mogelijk om elk moment de overeenkomst op te zeggen. Als je gedurende de maand opzegt, dan krijg je geen restitutie van betaalde abonnementsgelden van niet gebruikte dagen van die maand.

Na de opzegging kan je nog drie maanden bij je gegevens en heb je de mogelijkheid om de gegevens te downloaden. Daarna verwijderen we jouw account en alle gebruikersaccounts die hieraan gekoppeld zijn. Je kan echter geen nieuwe receptuur meer toevoegen of gebruik maken van andere functionaliteiten van Eclarion.

Betaal je per jaar? Dan kan je uiterlijk tot een maand voor het verlopen van de overeenkomst deze opzeggen. Horen we niets van je, dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met de duur van nog een jaar. Als je gedurende de abonnementsperiode wilt stoppen, dan krijg je geen restitutie van het betaalde abonnementsgeld.

Welke regels gelden voor het gebruik van Eclarion?

Login-gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van gebruikersnamen en wachtwoorden. We adviseren je vanwege de veiligheid van het account om regelmatig wachtwoorden te wijzigen en te kiezen voor een uniek wachtwoord dat alleen voor Eclarion wordt gebruikt.

Daarnaast adviseren we je om zelf regelmatig gegevens te downloaden en op een andere plek op te slaan.

Indien je gebruik wilt maken van de API's van Eclarion, om bijvoorbeeld een koppeling op te zetten met een extern systeem, dan moet je je houden aan de instructies en richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Deze richtlijnen zijn beschikbaar via https://developers.eclarion.com/.

We zijn voortdurend bezig met uitbreidingen en verbeteringen van het Eclarion platform. De documentatie en de richtlijnen kunnen hier op worden aangepast. Passen we de richtlijnen aan en blijf je gebruik maken van onze API? Dan geef je door dit gebruik aan akkoord te zijn met de nieuwe richtlijnen en zul je hieraan voldoen.

Als je je niet aan de regels uit deze voorwaarden houdt en/of regels van normaal internet gebruik, dan zijn we niet aansprakelijk voor de schade die daaruit ontstaat en vrijwaar je ons voor schade. Ook kunnen we gebruikersaccounts (tijdelijk) op non-actief zetten.

Wat kan je wel en niet van ons verwachten?

Wij willen graag dat je prettig kan werken met Eclarion. Wij doen daarom ons best om Eclarion altijd goed te laten werken en zoeken altijd naar verbeter mogelijkheden. Heb je suggesties of wensen om Eclarion te verbeteren? Laat het ons dan weten.

We bieden Eclarion aan, zoals het is. Dat betekent dat we functionaliteiten kunnen wijzigen en/of het kan zijn dat we op een gegeven moment een bepaald onderdeel niet meer aanbieden. Ook kan het zijn dat Eclarion niet meer werkt op een bepaald besturingssysteem of (mobiele) apparaat. We adviseren je om te werken met de nieuwste versie en regelmatig te updaten.

We spannen ons in voor een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van Eclarion, maar kunnen niet garanderen dat Eclarion altijd beschikbaar of volledig beschikbaar is. Dit kan zijn als we onderhoud uitvoeren, bugs oplossen of updates doorvoeren. Onderhoud proberen we uit te voeren op de tijden dat zo min mogelijk gebruikers er last van hebben.

Bij Eclarion kun je koppelingen maken met externe API's. We hebben geen controle over deze API's en bij storing kan het zijn dat verstuurde gegevens niet op de juiste manier gekoppeld worden of doorkomen. We zijn hiervoor niet aansprakelijk als dit gebeurt.

Als je ons supportvragen stelt, doen we ons best om zo spoedig mogelijk te reageren, maar we spreken nooit reactietermijnen af.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Eclarion actueel, precies en foutloos is, maar we kunnen hier geen garanties voor geven. Zo kan het gebeuren dat berekeningen of rapportages die jij in Eclarion maakt, fouten bevatten. Dit kan het gevolg zijn van een systeemfout in Eclarion, maar ook van verkeerde informatie of gegevens die jij zelf hebt ingevoerd. Daarom raden we je aan om berekeningen, rapportages en overzichten altijd te (laten) controleren, voordat je ze gebruikt. Vraag bij twijfel advies aan een expert. Dit kan bijvoorbeeld een kwaliteitsmedewerker zijn.

Laat je de controle na en zitten er fouten in, dan ben je altijd zelf verantwoordelijk hiervoor en kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade hierdoor. Ook vrijwaar je ons voor schade als derden ons voor die ontstane schade aansprakelijk stellen.

Over aansprakelijkheid

Als er iets mis gaat dan horen we het graag. Dan zoeken we naar een oplossing.

Ook een geschil lossen we bij voorkeur samen op. Lukt dat niet? Dan leggen we ons geschil voor bij de rechter te Arnhem of als een andere rechter bevoegd is deze bevoegde rechter. Het Nederlands recht geldt voor onze overeenkomst.

Als je ons aansprakelijk wilt stellen ontvangen we graag eerst een bericht waarin je ons aansprakelijk wilt stellen en geef je ons de kans om eventuele schade te herstellen. Hiervoor geef je ons altijd een redelijke termijn.

Als we aansprakelijk zijn voor de schade, dan is de schade altijd beperkt tot het bedrag dat je in een jaar aan ons hebt betaald of zou betalen voor het gebruik van Eclarion in het jaar dat de schade veroorzakende gebeurtenis plaats vond. Als we voor de schade verzekerd zijn, beperkt het bedrag zich tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

We zijn alleen maar aansprakelijk voor directe schade. We zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

De hierboven gemelde beperkingen gelden niet als de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan onze kant. Je kunt maximaal 12 maanden na het ontstaan van de vordering ons aansprakelijk stellen. Als je dit later doet, zijn we niet meer aansprakelijk voor de eventuele schade.

Overmacht

Als er sprake is van overmacht dan hoeven we de verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen. Onder overmacht verstaan we ingeschakelde derden, externe API's die niet of niet volledig werken en stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

Als de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, dan heb je het recht het abonnement tussentijds te beëindigen. We zijn dan niet aansprakelijk voor schade hiervoor. Wel ontvang je restitutie van al betaalde abonnementsgelden naar rato van de niet gebruikte maanden.

Eigendom gegevens en privacy

Jouw gegevens blijven altijd van jou. We zullen nooit het eigendom claimen van gegevens die je bij ons invoert. We gaan vertrouwelijk om met die gegevens en ook met jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring lees je hoe we met jouw privacy omgaan.

Over wijzigingen in de voorwaarden

We kunnen onze algemene voorwaarden altijd wijzigen. We laten je dit altijd ruim van tevoren per e-mail weten.

Als je na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik blijft maken van Eclarion, dan ga je akkoord met de inhoud hiervan.

Versie: 1.1, 25 juni 2021